V E D T Æ G T E R

F O R

D E N   S E L V E J E N D E   I N S T I T U T I O N

NØRREÅ FRISKOLE & BØRNEHUS

Hjemsted

 • 1 ”Nørreå Friskole & Børnehus” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Viborg Kommune.

Formål

 • 2 Institutionens formål er at drive en skole fra 0. til og med 9. klasse, børnehave og vuggestue efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. samt de gældende regler i dagtilbudsloven.

Stk. 2. Institutionen tager udgangspunkt i det Grundvig/Koldske menneskesyn med øje for barnets udvikling og den røde tråd i børnelivet fra vuggestue til og med 9. klasse.

Stk. 3. Ved Nørreå Friskole & Børnehus skal alle afdelinger have et fælles værdigrundlag.

Stk. 4. Det pædagogiske arbejde skal styrke børnenes generelle læring, udvikling og opvækst til medleven i et samfund med frihed, folkestyre og demokrati. Vi ønsker at udvikle børnenes kendskab til og respekt for friheds– og menneskerettigheder.

Stk. 5. Det er en forudsætning, at forældrene bakker op om Nørreå Friskole & Børnehusets formål, værdier og aktiviteter.

Institutionens drift

 • 3 Nørreå Friskole & Børnehusets drift gennemføres på grundlag af tilskud fra det offentlige, skolepenge for eleverne, forældrebetalinger, kontingenter og frivillige bidrag.

Stk.2. Nørreå Friskole & Børnehusets midler må alene komme Nørreå Friskole & Børnehus til gode. Overskud ved institutionens drift skal anvendes til konsolidering, forbedringer af undervisningsmaterialer, pædagogiske hjælpemidler, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til Nørreå Friskole & Børnehus giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til Nørreå Friskole & Børnehusets daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end Nørreå Friskole & Børnehus har rådighed over.

Skolekredsen og Børnehavekredsen

 • 4 Forældrenes rettigheder sikres i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt dagtilbudsloven. Denne vedtægt vedrører den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 1. Skolekredsen består af forældre til børn i klasserne 0. til 9.

Stk.2. Det påhviler skolekredsen til friskolen at føre tilsyn med Nørreå Friskole & Børnehusets almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Skolekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk. 3.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolekredsen indkaldes til et møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene skolekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk. 4. Børnehusets kreds består af forældre til børn i børnehaven eller vuggestuen.

Stk. 5. Alle forældre til børn i institutionerne er obligatoriske medlemmer af henholdsvis Skolekredsen og/eller Børnehusets kreds.

Stk. 6. Børnehusets kreds og Skolekredsen betegnes under et fælles som Nørreåkredsen.

Medlemskab af Nørreåkredsen

 • 5 Medlemskab af Nørreåkredsen giver ikke ret til nogen del af Nørreå Friskole & Børnehusets formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

Stk.2. Medlemskab af Nørreåkredsen giver adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme pr. fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, forældrebetaling, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til Nørreå Friskole & Børnehus. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

 • 6 I henhold til § 4, stk.2 udøver skolekredsen det overordnede tilsyn med skolens virksomhed. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.2. Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader skolekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk.3. Vælges den eller de tilsynsførende af skolekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde, evt. i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Ethvert medlem af skolekredsen kan på valgmødet foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af skolekredsen afgive stemme.

 Stk.4. Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse, institutionslederen samt skolekredsen. Denne tilsynsrapport skal være offentlig tilgængelig.

 Stk. 5. Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på den ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

 Stk. 6. Tilsyn vedrørende børnehave/-vuggestue udføres i henhold til dagtilbudsloven én gang årligt. Ansvaret for tilsynet påhviler alene Viborg Kommune. Denne tilsynsrapport skal være offentlig tilgængelig.

Generalforsamling

 • 7 Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte Nørreå Friskole & Børnehus anliggender med Nørreåkredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse og afhændelse af aktiver over DKK 250.000. Derudover pantsætning af aktiver, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Nørreå Friskole & Børnehus eller på et andet egnet sted i Viborg kommune. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. maj. Den varsles ved almindeligt brev, elektronisk post eller på institutions fælles elektroniske informationsplatforme til Nørreåkredsen med mindst 30 dages varsel. Dagsordenen udsendes, inkl. indkomne forslag, mindst 10 dage forinden generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Tilsynsførendes rapport fremlægges
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Ledelsens aflægger beretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og de skal bekendtgøres for Nørreåkredsen og ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3.

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af Nørreåkredsen eller forældrekredsenes medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
 • 9 Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom. Der kan kun afgives en stemme pr. valgrunde.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 4. Bestyrelsen er altid valgt for minimum 9 mdr. Således udgår pkt. 6 af dagsordenen, såfremt der har været en ekstraordinær generalforsamling 9 mdr. forinden den ordinære generalforsamling i stk. 2.

Bestyrelsens sammensætning

 • 10 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt skolekredsen. 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt børnehusets kreds. 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter skal vælges blandt Nørreåkredsen.

Den samlede Nørreåkreds kan afgive stemme på alle kandidater og er således ikke begrænset til at stemme på kandidater i henholdsvis skole- eller børnehavekreds.

Der kan afgives én stemme pr. fremmødt pr. bestyrelsespost.

Stk.2. De valgte bestyrelsesmedlemmer kan, men skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af institutionen. De skal dog udtræde af bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling, såfremt de ikke længere er en del af Nørreåkredsen.   

Stk.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år. Vurderes et bestyrelsesmedlem ikke at pleje Nørreå Friskole & Børnehusets interesser, kan der ved simpelt flertal i bestyrelsens fremsættes et mistillidsvotum. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 8.

På den ekstraordinære generalforsamling skal hele bestyrelsen på valg, såfremt der er fremsat mistillidsvotum overfor en eller flere bestående bestyrelsesmedlemmer.  

Stk.4. Den anvendte valgprocedure skal sikre, at bestyrelsesmedlemmerne alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af Nørreåkredsen. Såfremt der ikke er opstillet tilstrækkeligt kandidater i henholdsvis skole- og børnehusets kreds, kan der i stedet vælges forældre fra Nørreåkredsen, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer bibeholdes efter hvert valg. Det skal fremgå af protokollen, hvem der er valgt på denne måde.

Valgproceduren er:

 1. Fra Nørreåkredsen vælges 1 person til bestyrelsen i ulige år og 2 personer i lige år.
 2. Fra Skolekredsen vælges 1 person.
 3. Fra Børnehusets kreds vælges 1 person til bestyrelsen.
 4. Fra Nørreåkredsen vælges 2 suppleanter.

Ved generalforsamlinger hvor den fulde bestyrelse er på valg, er valgproceduren således:

 1. Fra Skolekredsen vælges 2 personer. Et af disse medlemmer er på valg igen ved førstkommende generalforsamling.
 2. Fra Børnehusets kreds vælges 2 personer til bestyrelsen. Et af disse medlemmer er på valg igen ved førstkommende generalforsamling.
 3. Fra Nørreåkredsen vælges 3 personer til bestyrelsen. Et af disse medlemmer er på valg igen ved næste generalforsamling.
 4. Fra Nørreåkredsen vælges 2 suppleanter i et separat valg.

Det skal ligeledes fremgå af protokollen, hvor lang en periode medlemmerne er valgt for ved ekstraordinære valg af bestyrelsen.

Stk. 5.  Genvalg kan finde sted. 

Stk.6. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb, skal det søges at suppleanten, og det udtrædende bestyrelsesmedlem kommer fra samme kreds, således at der ikke ændres på det generalforsamlingsvalgte flertal.

Stk. 7. Det skal tydeligt fremgå af protokollen, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt fra de forskellige kredse.

 

Bestyrelsesmedlemmer

 • 11 Institutionslederen og øvrige ansatte ved institutionen samt disses ægtefæller/samlevende kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til børn i institutionen.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og skal være registreret i CPR-registret med bopæl i Danmark.

Stk.3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Nørreå Friskole & Børnehusets gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk.4. Institutionens ledelse og eventuelt en medarbejderrepræsentant for institutionens kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af personsager, eller hvor inhabilitet kan opstå, kan bestyrelsen bestemme at suspendere deres deltagelse under punktets behandling på bestyrelsesmødet.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage gaver fra Nørreå Friskole & Børnehus på niveau med det øvrige personale.

Om bestyrelsen og dens arbejde

 • 12 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens udtrædelse i valgperiodens løb træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsens møder er åbne, forstået på den måde, at bestyrelsen fra gang til gang kan beslutte at andre end bestyrelsens medlemmer kan deltage i bestyrelsens møder, såfremt der i en konkret sag eller projekt foreligger grund hertil. Sager omfattet af tavshedspligt behandles dog altid for lukkede døre.

Stk.3. Formanden har ansvaret for at mødedeltagerne indkaldes, samt at der forinden møderne foreligger en dagsorden.

Stk.4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol og godkendes ved mødets afslutning. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af mødets deltagere. Ethvert af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger ifølge protokollen.

Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Inhabilitet

 • 13 Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, institutionslederen samt Nørreå Friskole & Børnehusets øvrige ansatte.

Stk.2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, afholdes der en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af perioden. Se § 10 stk. 6

Ledelsesansvar

 • 14 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Nørreå Friskole & Børnehus. Den er ansvarlig overfor undervisningsministeren samt kommunen for, at Nørreå Friskole & Børnehusets økonomi samt drift er i overensstemmelse med disses vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige og kommunale tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”, dagtilbudsloven og institutionens vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen har et fælles værdigrundlag og har beslutningskompetence i dette.

Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen for skolen dels vælger tilsynsførende dels fastsætter retningslinjer for forældrekredsen for fribørnehaven/-vuggestuen og friskolen ift. eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk.4. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler til størst mulig gavn for institutionen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, forældrebetaling for skolefritidsordning samt forældrebetaling for forældre til Børnehuset. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert spørgsmål om institutionen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.7. Bestyrelsens nedsatte ansættelsesudvalg forestår nyansættelser af personale til institutionen. Afskedigelse af personale besluttes på et bestyrelsesmøde af bestyrelsen i samråd med institutionens ledere og koordineres derefter af institutionens ledere. 

Stk.8. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet og kommunen, når institutionen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, når der er fare for, at institutionen af økonomiske årsager må indstille sin drift.

Tavshedspligt

 • 15 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i institutionens forhold. Medlemmer af Nørreåkredsen samt fastansatte ved institutionen har dog altid ret til et overordnet kendskab til budgetter og årsregnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere udstrække denne ret til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

 • 16 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand og kassér. Tegningsretten kan ikke uddelegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Institutionens ledere

 • 17 Institutionens ledere ansættes og afskediges af bestyrelsen med minimum 2/3 flertal. Institutionslederne har over for Undervisningsministeriet, kommunen og Nørreåkredsen samt institutionens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af institutionen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere afskedigelse og ansættelse af det faste personale, herunder også midlertidige personaler som vikarer og tidsbegrænsede stillinger, til skolelederen.  

Stk.3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at institutionslederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

 • 18 Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk.2. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

 • 19 Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse.

Stk.2. Ændringer i vedtægterne kan ske generalforsamlinger, hvor det klart er varslet i indkaldelsen, og hvor mindst 1/3 af Nørreåkredsens husstande er repræsenteret. Ved for snæver repræsentation indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen er eneste punkt der kan træffes beslutning om. På den sekundære generalforsamling er der ikke krav til fremmødets omfang.

 Stk.3. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte ved mindst 2/3 flertal.

Stk.4. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen ved mindst 2/3 flertal.

Nørreåkredsen og forældrekredsene har krav på at modtage orientering herom.   

 

 

Nedlæggelse

 • 20 Beslutning om nedlæggelse af institutionen kan, udover de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af institutionen, alene træffes af generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af samtlige husstande i Nørreåkredsen stemmer for nedlæggelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse, mindst 30 dage efter, forelægges for en ny generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk.2. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af Nørreå Friskole & Børnehus, eller ophører institutionen med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling, men i øvrigt gælder § 20 stk. 1. kun, når Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om institutionens fremtid. Nørreåkredsen skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor.

Stk.3. Nørreåkredsen skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, hvis institutionens nedlægges. Orienteringen gives umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om nedlæggelse af institutionen.

Stk. 4.  Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og kommunen samt skoleelevernes hjemkommuner meddelelse om institutionens nedlæggelse.

Stk.5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Nørreå Friskole & Børnehusets aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af institutionens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at Nørreå Friskole & Børnehusets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6. I tilfælde af Nørreå Friskole & Børnehusets opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af Nørreå Friskole & Børnehusets aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at Nørreå Friskole & Børnehusets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.7. Overskydende aktiver tilfalder lokalsamfundet og besluttes endeligt af den siddende bestyrelse, som skriftligt orienterer Nørreåkredsen om de overskydende aktiver fordeling.

Optagelsesregler

 • 21 Ved optagelse på venteliste indbetales der et gebyr, fastsat af bestyrelsen. Dette gebyr er et engangsbeløb, som er gældende for hele institutionen, uagtet hvornår man starter i institutionen.

Stk.2. Børn optages på venteliste efter følgende prioritering:

 • Søskende til børn i institutionen har fortrinsret
 • Børn fra lokalsamfundet prioriteres før børn fra omkringliggende områder.
 • Børn som forventes at blive i institutionen til og med 9. klasse.

Børn i børnehaven er automatisk sikret en plads videre i skolen.

Udmeldelsesregler

 • 22 En udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med mindst 1 måneders varsel og til udgangen af en måned. Det vil sige, at der opkræves 1 måneders forældrebetaling efter skriftlig udmeldelse.

Stk. 2. Børn i vuggestuen fortsætter automatisk i børnehaven. Hvis dette ikke er tilfældet, gælder de i stk. 1 nævnte udmeldelsesregler.

Stk. 3. Manglende forældrebetaling kan efter almindelig rykkerprocedure betragtes som udmeldelsesgrund og giver skolelederen, efter bestyrelsens godkendelse, ret til at udmelde barnet i henhold til gældende regler i forretningsordenen.  Institutionen inddriver eventuelle udeståender hos forældrene efter de almindelige privatretlige regler jf. retsplejeloven § 478, stk. 1. nr. 4.

Stk. 4. Hvis barnet udmeldes på skolens foranledning, gælder alene 1 dags opsigelse, og der kan således ses bort fra stk. 1.