Som helt ny familie…

…kan der være mange ting at holde styr på. Denne lille pjece giver i alfabetisk rækkefølge svar på de mest grundlæggende ting.  Ellers er I altid velkomne til at spørge personalet og bestyrelsen, samt indhente info hos andre forældre. 

Det ligger os på hjertet, at I oplever en tryg hverdag og sammen med os understøtter vores værdier HJERTERUM – FAGLIGHED – BEVÆGELSE.  Fællesskabet med og omkring barnet danner sammen med loyalitet og den åbne dialog den bedste ramme for et godt samarbejde.

Undervisningen foregår ifølge de af undervisningsministeriet udstedte fællesmål, og samtidigt med alle de muligheder vi som friskole har til at sætte præg på børnenes skolehverdag. Vi underviser i mindre hold og sætter lid i den aktive undervisning, hvor vi inddrager børnenes sanser, deres kreativitet og bevægelsesglæde mest muligt.  Vi flytter gerne undervisningen ud af klasselokalet og ind i naturen.

Akse-samarbejde:    Det store aksesamarbejde er for eleverne i 7.-9. klasse. Omkring 12 dage om året undervises de sammen med omkringliggende friskoler og er en del af aksesamarbejdet. Hensigten er, at eleverne får flere kontakter end på deres egne skoler. Derudover afholdes der flere aksefester i løbet af året, hvor eleverne får mulighed for at hygge sig sammen. 5.-6. klasserne mødes til 4 emnedage årligt. Samarbejdet udbygges løbende, også i forhold til de mindre børn, SFO mm.

Arbejdsgrupper:    Den frivillige forældreindsats er meget væsentlig for skolens drift.  Derfor forventes alle forældre at give en hånd med. 

Ved fælles forældremødet i starten af skoleåret dannes arbejdsgrupperne for et år fremad. Alle familier skal deltage i én arbejdsgruppe, og på mødet melder man sig til forskellige grupper, som fx malergruppen og forplejningsgruppen.

Arbejdslørdag:   Forældrene yder en ekstra indsats to gange årligt, nemlig på to arbejdslørdage på skolen. De ligger på faste tidspunkter, den 1. lørdag i april og den 1. lørdag i september.

Bestyrelse:   Nørreå Friskole er en privatejet institution. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift over undervisningsministeren. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved generalforsamlingen i foråret. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for et år ad gangen. Formand i skoleåret 2019/2020 er Keld H. Jakobsen.   

Delvis friplads:   Det koster et beløb hver måned at gå på skolen. Der er mulighed for at ansøge om fripladstilskud til det enkelte barn fra staten. Dette sker ved skoleårets begyndelse, hvor man får udleveret/ sendt et ansøgningsskema via kontoret. Der er ikke mulighed for at få dækket skolepengene fuldt ud. 

Differentiering:   Eleverne undervises ikke altid ifølge klassetrin, men specielt i sprogfagene i overbygningen  differentieres der på niveaudelte hold, så børnene udfordres  optimalt.

Elevråd:   Nørreå Friskole har et elevråd, hvor alle klassetrin er repræsenteret.

Elevudveksling:   På Nørreå Friskole har vi et tæt samarbejde med de danske skoler i Tyskland. Skolen deltager aktivt i  elevudvekslingen, og elever fra 3. klasser har mulighed for at melde sig både som udvekslings- og feriebarn. Nærmere info på www.feriebarn.dk eller hos Corinna.

Filmklub:  Nørreå Friskole har tilknyttet en filmklub,  som gennem året viser film for børn.

Fodtøj:   For at holde skolen så ren som muligt, må børnene ikke have udendørssko på indenfor. Der anbefales derfor at give børnene indesko med.

 Foreninger/tætte samarbejdspartner:

  • Idræt:   Team Nørreå er den lokale idrætsforening, som tilbyder bl.a. gymnastik, fodbold og bordtennis.  www.teamnorrea.dk
  • Nørreå Støtteforening:   er en forening, der støtter skolen, børnehuset og idrætsforeningen. De skaffer penge via kontingent og forskellige arrangementer gennem året, bl.a. sommerfesten, hvor der både er børnefest og voksenfest.

Ungdomsskolen Mimers Brønd:     I vinterhalvåret har eleverne mulighed for at gå i ungdomsklub efter skoletid. Ungdomsklub Mimers Brønd er for alle elever i 4.-9. klasse i lokalområdet. I maj arrangerer klubben en tur i Tivoli Friheden for ungdomsklubbens medlemmer. https://www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk/mimers-broend/om-mimers-broend/

Forældrenes bidrag til undervisning:   På skolen vil vi meget gerne have hjælp fra jer, hvis I har mulighed for virksomhedsbesøg på jeres arbejdsplads eller kan fungere som gæstelærer vil dette være dejligt.

Hvert forår tager personalet på pædagogiske dage, hvor skolens og SFO overtages af forældrene.

Frikvarter:   Frikvartererne foregår med få undtagelser altid udenfor. Derfor er det meget vigtigt, at børnene har passende tøj ifølge vejret. 

Frugt:    I første frikvarter tilbydes børnene et let mellemmåltid i form af frugt/grønt.

Fysik:   Nørreå Friskole har ikke selv et fysiklokale, men har et samarbejde med Tjele efterskole, hvor vi låner deres fysiklokaler, som er nyt og tidssvarende. 

Fælles forældremøde:   I starten af skoleåret- typisk sidst i august- afholdes der et fælles forældremøde for hele skolen. Denne aften skal forældrenene tilmelde sig arbejdsgrupper. ydermere bliver der denne dag også mulighed for selv  at vælge, hvilken weekend man gør rent på skolen.

Fritagelse:   Ønskes elever fritaget fra undervisningen i mere end to dage, rettes henvendelse til skolelederen. 

Fødselsdagsgaver:   I forbindelse med fødselsdagsgaver er der lavet en ordning, at klassen som helhed giver en gave. På den måde får hver enkelt en større gave i stedet for en masse små. Ordningen fungerer på denne måde, at eleven i klassen, der sidst havde fødselsdag, giver gave til den næste.

Glemt tøj:   Glemt tøj hænges på knagerne og lægges i kassen ud for hjemkundskab, så skulle jeres barn have glemt noget tøj,er det en god idé at kigge der.


Google Classroom:    Google Classroom fungerer som skolens intranet og er underlagt EU dataloven. Hvert barn og hver forældrepar får udleveret en adgangskode med vejledning, når familien starter på skolen. Classroom er både tilgængelig fra PC eller kan downloades som app på telefonen. Al vigtig info meddeles her, og der forventes, at forældrene holder sig opdateret.  Fra 0.-2. klasse foregår kommunikationen kun gennem forældrenes adgang.  Fra 3. klasse oplæres børnene selv i håndtere undervisningsrelateret info.

Idræt:   Når eleverne har idræt, er badning bagefter obligatorisk. På visse årgange er der også svømning i sommerperioden i Hammershøj friluftsbad. Skal eleverne fritages for idrætsundervisningen, bedes forældrene give besked til læreren.

IT:   På Nørreåskolen bruges der IT som et naturligt redskab i undervisningen.  Det forventes, at børn har egne computere med fra 4. klasse  opefter. Skolen har  et klasseset bærbare PC-er til de mindre klasser. Skolen har projektorer i alle klasserum. Der søges IT- rygsæk til børn med særlige læsevanskeligheder.

Kalender:   Skolens kalender ligger på skolens hjemmeside under kalender. Her findes alle vigtige datoer for skoleåret.

Legegrupper:   Fra 0.-4. klasse er der legegrupper. Her leger børnene  sammen hos hinanden i små grupper af 4 -5 elever. Forældrene henter derefter børnene. Nogle vælger at spise sammen inden.  Formålet er, at eleverne møder hinanden på en anden måde, end de selv vil finde sammen, og nye venskaber dannes.

Lejrskole:   Hvert år kommer alle elever på lejrskole.  De ældste elever har hvert 2. år en udenlandstur.

Lektier:   Lektier noteres på Google Classroom efter de mundtligt er meddelt til eleverne. Op til 3. klasse noteres lektierne i forældrenes adgang. Herefter sendes  meddelelsen til børnene med forældrene tilknyttet som værge, medmindre forældrene ønsker at fortsætte den direkte adgang. Der tilstræbes om muligt ugelektier for at give børn og familier den fornødne ro omkring opgaven. Vedr. læsning anbefaler der dog den daglige læsning på 20 minutter.

Lindetræer:   Skolen har et smukt haveanlæg, bl.a. med en allé af lindetræer. En gang om året skal træerne stynes. Når der er tid til styning, vil der komme en meddelelse til forældrene, idet hver familie har ansvar for at styne  et træ.  Der vil være to fællesdage, hvor der er hjælp at hente ved andre familier og affaldet bortskaffes.

Mentorordning:   Når man starter  som ny familie  på skolen, kan der være mange ting man kan være i tvivl om. Skolen har derfor en mentorordning, hvor man kan tilknyttes forældre til en anden elev, der kan hjælpe en det første stykke tid.

Morgensamling:    Hver morgen er der fælles morgensamling på skolen, 3 gange om ugen omfatter morgensamlingen morgenmotion. Om fredagen sluttes vi med en fælles samling for hele skolen fra kl. 13-13.30.

Nyhedsbrev:    ca. 4x årligt udkommer nyhedsbrevet. Her fortælles om husets dagligdag, tiltag, oplevelser, planer og  vigtige begivenheder fra kalenderen.  Nyhedsbrevet udsendes via Classroom, men ligger også på hjemmesiden.

Optagelse på skolen:   Nørreå Friskole er en privatejet  friskole, som dermed har ret til at vurdere, om en elev kan gå på skolen. Når en elev ønsker at skifte til Nørreå Friskole , er der derfor altid en prøvetid, således at både familie og skolen får mulighed for at vurdere, om Nørreå Friskole er den rette skole for den enkelte elev.

Personale:   Er I i tvivl om, hvem der er hvem, så kig gerne på hjemmesiden, hvor der både er billeder, mailadresser  og mere om skolens personale.

Produktionsuge:   I novembermåned afholdes der produktionsugen med mange forskellige værksteder.  Her er forældre/bedsteforældre og andre meget velkomne til at byde ind med kreative idéer/ værksteder eller bare hjælpende hænder.        

Rengøring:   I hverdagene varetages den daglige rengøring af Johan og klassernes dukse. I weekenderne er det forældrenes opgave at gøre skolen rent. Derfor skal alle forældre en gang om året gøre rent.  Nøglen kan hentes i nøgleboksen ved 1. indgang. Koden til boksen udleveres af skolelederen. På skolens kalender- på hjemmesiden- kan I følge med i, hvornår det er jeres tur at gøre rent.

Skema:   Skoleskemaet indeholder alle obligatoriske fag med undtagelse af religion, som er en del af morgensamlingens fortællinger. Skemaerne er opbygget efter undervisningsministeriets vejledning for det obligatoriske timetal. De små nyder desuden faget leg og læring.

SFO :   Skolens SFO er et tilbud til alle børn  fra 0.-3. kl. , samt efter aftaler i 4. klasse. Morgen- SFO åbner kl. 6.15, kl. 8 ledsages børnene over til skolen. SFO har åbent til kl. 17 mandag-torsdag, om fredagen lukkes der kl. 16. SFO og børnehaven hjælper hinanden med pasning efter behov, og der sørges for en glidende overgang fra børnehave til skolen ved barnets skolestart.

Skolemad:   Til hver torsdag og fredag er der mulighed for bestilling af skolemad gennem https://kanpla.dk/dashboard

Skoletøj:   Alle har mulighed for at købe T-shirts mm. med skolens logo på. Kontaktpersonen meddeles af lederen.

Sygdom:   Hvis jeres barn er syg eller fraværende af anden årsag, skal der gives besked til skolen.  Beskeden sendes via Classroom, eller sms/ opringning til 25 94 63 68.

Er læreren syg, dækkes skemaet så vidt muligt internet eller ved hjælp af vores faste vikarer. I de ældste klasser kan der undtagelsesvis blive tale om aflysning af timer. Er en lærer længerevarende syg, ansættes der en fast vikar.

Transport:   Da Nørreå Friskole har elever, der kommer fra et stort opland, er vi godt klar over, at transport kan være et problem for nogle. Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar at sørge for transport. Vi har følgende former for elevtransport, hvis transporten ikke kan udføres af forældrene selv. Benytter man sig af disse muligheder, trækkes 100kr. månedligt til transport over skolepengene. 

  • Bøhlænderen er en bus skolen finansierer og som elever, der bor udenfor offentlige bussers ruter kan bruge. Da bussen er en meget dyr ordning, køres der kun med en 20 personers bus, derfor kan man ikke garanteres plads på bussen. Hvis bussen en fyldt, kan man komme på venteliste. Bussens rute oplyses hos skolelederen.
  • Skolebuskort til Midttrafik udleveres til de elever, der dagligt  bruger  bussen 771, enten fra Hammershøj eller Bjerringbro.


Tilsyn:   Nørreå Friskolens tilsynsførende er Ulf Tranegaard Andersen.  Ulf besøger skolen 3- 4 gange årligt og gennemfører tilsyn for at sikre, at skolen lever op til Undervisningsministeriets krav til fri- og privatskoler. Tilsynsrapporten kan findes på skolens hjemmeside.

Udendørsarealer:   På skolen inddrages naturen gerne i undervisningen. Skolen har en stor æblehave, samt en køkken/sansehave.

Valgfag:   Fra 4.-8.klasse er der valgfag engang om ugen. Der udbydes forskellige fag gennem året, som fx madlavning, håndarbejde, kunst, idræt, sløjd og meget mere.

Åben skole:   3 gange om året afholdes der Åben Skole. Ved Åben Skole mødes familierne og spiser aftensmad sammen til meget rimelige priser, bagefter har eleverne forberedt eksempelvis boder eller aktiviteter. Klasserne skiftes til at stå for arrangementet, dvs. det er forældrene, der indkøber og laver maden. Man skal selv have tallerkener, glas og bestik med.

Åbningstider:   Skolens døre åbnes i vores Børnehus kl. 6.15, samtidigt med at skolens SFO åbner. Her har man mulighed for at sætte børnenes skiftetøj, inden barnet starter dagen i morgenpasningen. For alle andre elever er skolen åben fra kl. 8.00. Fra dette tidspunkt er der sikret tilsyn med eleverne.


Vigtige telefonnumre:

Skolen:                             86 68 22 40

Skolens mobil:              25 94 63 68 

SFO mobil:                       23 63 22 60

Skoleleder:                     26 66 99 47

mail kontoret:               kontor@norrea.dk

mail skoleleder:            skoleleder@norrea.dk

Skolen: (www.norreaskolen.dk)                 www.norrea.dk